Opschortende of ontbindende voorwaarde?

16 2014
sep

In een overeenkomst komt regelmatig een opschortende of ontbindende voorwaarde voor. Wat is ook al weer het verschil?

Een overeenkomst die wordt gesloten onder een ontbindende voorwaarde geldt direct. Als de ontbindende voorwaarde  in vervulling gaat kan de overeenkomst worden ontbonden. Een bekend voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is het financieringsvoorbehoud. De overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van het verkrijgen van financiering. Als de financiering niet rond komt, wordt de overeenkomst alsnog ontbonden.

De ontbindende voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht. Het inroepen van een ontbindende voorwaarde brengt wel ongedaanmakingsverbintenissen met zich mee. Dit betekent dat prestaties van partijen ongedaan moeten worden gemaakt en dat zaken moeten worden terug geleverd.

Een overeenkomst kan ook worden aangegaan onder opschortende voorwaarde. Een overeenkomst onder opschortende voorwaarde heeft niet onmiddellijk werking, maar zal pas tot stand komen vanaf het moment van het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde.

Een voorbeeld van een opschortende voorwaarde  is als de overeenkomst pas tot stand komt na verkregen toestemming van het bestuur van een onderneming.

Het is voor contractspartijen van belang te weten of men met een ontbindende of een opschortende voorwaarde te maken heeft. Bij onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst kan het zelfs voor de een of de andere partij van strategisch belang zijn of er een voorwaarde in de overeenkomst moet worden opgenomen, en zo ja welke.

Heeft u vragen? Bel dan met Advocatenkantoor Albicher, mr.  Jurgen Albicher.

Ons kantoor is gevestigd aan de Markt nr. 60 te Roosendaal,
Telefoon: 0165 – 391 005 of 06 – 13 54 36 85.
U kunt ook het contactformulier invullen en verzenden.